Karistusseadustik

Ava otsing
  1. EESSÕNA 5. VÄLJAANDELE
  2. EESSÕNA 1. VÄLJAANDELE
  3. Kommentaaride autorid
  4. LÜHENDID
  5. ÜLDOSA
   1. 1. peatükk. ÜLDSÄTTED
    1. § 1. Karistusseadustiku üldosa kohaldamisala
    2. § 2. Karistamise alus
    3. § 3. Süütegude liigid
    4. § 4. Kuritegude raskusastmed
    5. § 5. Karistusseaduse ajaline kehtivus
    6. § 6. Karistusseaduse ruumiline kehtivus
    7. § 7. Karistusseaduse isikuline kehtivus
    8. § 8. Karistusseaduse kehtivus teo kohta, mis on suunatud rahvusvaheliselt kaitstud õigushüve vastu
    9. § 9. Karistusseaduse kehtivus Eesti õigushüve vastu toimepandud teo kohta
    10. § 10. Teo toimepanemise aeg
    11. § 11. Teo toimepanemise koht
   2. 2. peatükk. SÜÜTEGU
    1. 1. jagu. Süüteokoosseis
     1. § 12. Süüteokoosseisu tunnused
     2. § 121. Süüteoga tekitatud varaline kahju või süüteo ulatus
     3. § 13. Vastutus tegevusetuse eest
     4. § 14. Juriidilise isiku vastutus
     5. § 15. Tahtlik tegu ja ettevaatamatu tegu
     6. § 16. Tahtlus
     7. § 17. Süüteokoosseisule vastava asjaolu mitteteadmine
     8. § 18. Ettevaatamatus
     9. § 19. Vastutus enamohtliku tagajärje eest
     10. § 20. Teo toimepanija
     11. § 21. Täideviija
     12. § 22. Osavõtja
     13. § 221. Kuriteole kihutamise katse, nõustumine kuriteo toimepanemise ettepanekuga ja kokkulepe kuriteo kaastäideviimiseks
     14. § 23. Väärteo toimepanemine
     15. § 24. Eriline isikutunnus
     16. § 25. Süüteokatse
     17. § 251. Väärteokatse karistatavus
     18. § 26. Kõlbmatu süüteokatse
    2. 2. jagu. Õigusvastasuse välistamine
     1. § 27. Õigusvastane tegu
     2. § 28. Hädakaitse
     3. § 29. Hädaseisund
     4. § 30. Kohustuste kollisioon
     5. § 31. Eksimus õigusvastasust välistavas asjaolus
    3. 3. jagu. Süü
     1. § 32. Süüpõhimõte
     2. § 33. Süüvõime
     3. § 34. Süüdivus
     4. § 35. Piiratud süüdivus
     5. § 36. Joobeseisund
     6. § 37. Juriidilise isiku süüvõime
     7. § 371. Juriidilise isiku süü puudumine
     8. § 38. Süü puudumine ettevaatamatuse korral
     9. § 39. Eksimus teo keelatuses
     10. § 40. Loobumine süüteokatsest
     11. § 41. Loobumine lõpetamata süüteokatsest
     12. § 42. Loobumine lõpetatud süüteokatsest
     13. § 43. Loobumine süüteokatsest mitme toimepanija korral
     14. § 431. Loobumine kuriteole kihutamise katsest ja kuriteo täideviimise kokkuleppest
   3. 3. peatükk. KARISTUSTE LIIGID JA MÄÄRAD
    1. 1. jagu. Kuriteo eest kohaldatavad põhikaristused
     1. § 44. Rahaline karistus
     2. § 45. Vangistus
     3. § 46. Juriidilise isiku sundlõpetamine
    2. 2. jagu. Väärteo eest kohaldatavad põhikaristused
     1. § 47. Rahatrahv
     2. § 48. Arest
     3. § 481. Sõiduki juhtimise õiguse äravõtmine põhikaristusena
    3. 3. jagu. Füüsilisele isikule süüteo eest kohaldatavad lisakaristused.
     1. § 49. Tegutsemiskeeld
     2. § 491. Ettevõtluskeeld
     3. § 50. Sõiduki juhtimise õiguse äravõtmine
     4. § 51. Relva ja laskemoona omamise õiguse äravõtmine
     5. § 52. Jahipidamis- ja kalapüügiõiguse äravõtmine
     6. § 521. Riigisaladusele ja salastatud välisteabele juurdepääsu õiguse ning riigisaladuse ja salastatud välisteabe töötlemise õiguse äravõtmine
     7. § 522. Loomapidamise keeld
     8. § 53. Varaline karistus
     9. § 54. Väljasaatmine
     10. § 55. Lisakaristuse tähtaeg
    4. 4. jagu. Juriidilisele isikule süüteo eest kohaldatavad lisakaristused.
     1. § 551. Juriidilise isiku lisakaristused
   4. 4. peatükk. KARISTUSE KOHALDAMINE
    1. 1. jagu. Karistuse kohaldamise alused
     1. § 56. Karistamise alus
     2. § 57. Karistust kergendavad asjaolud
     3. § 58. Karistust raskendavad asjaolud
     4. § 59. Karistust kergendava ja raskendava asjaolu korduva arvestamise keeld
     5. § 60. Karistuse kergendamine seaduses sätestatud juhtudel
     6. § 601. Tegevkahetsus
     7. § 61. Karistuse kohaldamine alla alammäära
     8. § 62. Põhi- ja lisakaristuse kohaldamine
     9. § 63. Põhikaristuse kohaldamine mitme süüteo eest
     10. § 64. Liitkaristuse mõistmine
     11. § 65. Liitkaristuse hilisem mõistmine
     12. § 66. Karistuse kandmine ositi
     13. § 67. Karistuse tähtaegade arvutamine
     14. § 68. Eelvangistuse ja kinnipidamise arvestamine
    2. 2. jagu. Vangistuse või aresti asendamine üldkasuliku tööga.
     1. § 69. Üldkasulik töö
    3. 21. jagu. Vangistuse asendamine elektroonilise valve või raviga
     1. § 691. Vangistuse asendamine elektroonilise valvega
     2. § 692. Vangistuse asendamine raviga
    4. 3. jagu. Rahalise karistuse, rahatrahvi ja varalise karistuse asendamine
     1. § 70. Rahalise karistuse asendamine vangistuse, üldkasuliku töö või sõltuvusraviga
     2. § 71. Varalise karistuse asendamine vangistusega
     3. § 72. Rahatrahvi asendamine arestiga või üldkasuliku tööga
   5. 5. peatükk. KARISTUSEST VABASTAMINE
    1. § 73. Karistusest tingimisi vabastamine
    2. § 74. Karistusest tingimisi vabastamine süüdlase allutamisega käitumiskontrollile
    3. § 75. Käitumiskontroll
    4. § 751. Elektrooniline valve
    5. § 76. Vangistusest tingimisi ennetähtaegne vabastamine
    6. § 761. Kuriteo alaealisena toime pannud süüdlase vangistusest tingimisi ennetähtaegne vabastamine
    7. § 77. Eluaegsest vangistusest tingimisi vabastamine
    8. § 78. Katseaja arvestamine
    9. § 79. Karistuse kandmisest vabastamine isiku parandamatu haiguse tõttu
    10. § 80. Karistusest vabastamine, kui isik on kuriteo tagajärjel raskelt kannatanud
   6. 6. peatükk. AEGUMINE
    1. § 81. Süüteo aegumine
    2. § 82. Otsuse täitmise aegumine
   7. 7. peatükk. MUUD MÕJUTUSVAHENDID
    1. § 83. Süüteo toimepanemise vahendi ja vahetu objekti konfiskeerimine
    2. § 831. Süüteoga saadud vara konfiskeerimine
    3. § 832. Kuriteoga saadud vara laiendatud konfiskeerimine
    4. § 84. Konfiskeerimise asendamine
    5. § 85. Konfiskeerimise toime
    6. § 86. Psühhiaatriline sundravi
    7. § 87. Alaealisele ja noorele täiskasvanule kohaldatavad mõjutusvahendid
    8. § 871. Karistusjärgne käitumiskontroll
    9. § 872. Karistusjärgne kinnipidamine
    10. § 873. Karistusjärgse kinnipidamise lõpetamine
  6. ERIOSA
   1. 8. peatükk. INIMSUSE JA RAHVUSVAHELISE JULGEOLEKU VASTASED SÜÜTEOD
    1. 1. jagu. Üldsätted
     1. § 88. Karistamine käesolevas peatükis sätestatud kuriteo eest
    2. 2. jagu. Süüteod inimsuse vastu
     1. § 89. Inimsusvastane kuritegu
     2. § 90. Genotsiid
    3. 3. jagu. Süüteod rahu vastu
     1. § 91. Agressioonikuritegu
     2. § 92. Sõjapropaganda
     3. § 93. Keelatud relvade väljatöötamine ja käitlemine
     4. § 931. Rahvusvahelise sanktsiooni ja Vabariigi Valitsuse sanktsiooni rikkumine
    4. 4. jagu. Sõjasüüteod
     1. § 94. Karistamine käesolevas jaos sätestamata süüteo eest
     2. § 95. Tsiviilelanikkonna vastu suunatud sõjategevus
     3. § 96. Sõjapidamisvahendite ebaseaduslik kasutamine tsiviilelanike vastu
     4. § 97. Tsiviilelanikuvastane rünne
     5. § 98. Kinnipeetud isiku õigusvastane kohtlemine
     6. § 981. Tsiviilelaniku ja sõjavangi õiguste piiramine
     7. § 99. Kinnipeetud isiku vastane rünne
     8. § 100. Haige, haavatu ja merehätta sattunu abita jätmine
     9. § 1001. Võitleja reeturlik ründamine
     10. § 101. Võitlusvõimetu võitleja ründamine
     11. § 102. Kaitstud isiku vastane rünne
     12. § 1021. Armuandmatu käitumise kuulutamine
     13. § 1022. Inimkilbi kasutamine
     14. § 1023. Lapse kaasamine relvakonflikti
     15. § 103. Keelatud relvade kasutamine
     16. § 104. Keskkonna kahjustamine sõjapidamisviisina
     17. § 105. Rahvusvahelist kaitset tähistavate embleemide ja märkide väärkasutus
     18. § 106. Mittesõjalise objekti ründamine
     19. § 107. Kultuuriväärtuste vastu suunatud rünne
     20. § 108. Varavastane süütegu sõjategevuse piirkonnas ja okupeeritud territooriumil
     21. § 109. Marodeerimine
    5. 5. jagu. Süüteod rahvusvahelise julgeoleku vastu
     1. § 110. Piraatlus
     2. § 111. Õhusõiduki kaaperdamine
     3. § 112. Lennuohutusvastane rünne
   2. 9. peatükk. ISIKUVASTASED SÜÜTEOD
    1. 1. jagu. Eluvastased süüteod
     1. § 113. Tapmine
     2. § 114. Mõrv
     3. § 115. Provotseeritud tapmine
     4. § 116. Lapse tapmine
     5. § 117. Surma põhjustamine ettevaatamatusest
    2. 2. jagu. Tervisevastased süüteod
     1. 1. jaotis. Tervist kahjustavad süüteod
     2. § 118. Raske tervisekahjustuse tekitamine
      1. § 1181. Naise suguelundite sandistav moonutamine
      2. § 119. Raske tervisekahjustuse tekitamine ettevaatamatusest
      3. § 1191. Kakluses osalemine
     3. 2. jaotis. Vägivallateod
      1. § 120. Ähvardamine
      2. § 121. Kehaline väärkohtlemine
      3. § 122. Piinamine
    3. 3. jagu. Elu ja tervist ohustavad süüteod
     1. § 123. Ohtu asetamine
     2. § 124. Abita jätmine
    4. 4. jagu. Raseduse ebaseaduslik katkestamine
     1. § 125. Raseduse tahtevastane katkestamine
     2. § 126. Raseduse õigustamatu katkestamine
     3. § 127. Raseduse hilinenud katkestamine
     4. § 128. Raseduse katkestamise lubamine
    5. 5. jagu. Inimloote ebaseaduslik kohtlemine
     1. § 129. Inimloote kahjustamine
     2. § 130. Keelatud toimingud embrüoga
     3. § 131. Inimloote väärkohtlemine
     4. § 132. Ebaseaduslik asendusemadus
    6. 6. jagu. Vabadusvastased süüteod
     1. § 133. Inimkaubandus
     2. § 1331. Inimkaubanduse toetamine
     3. § 1332. Kupeldamine
     4. § 1333. Prostitutsioonile kaasaaitamine
     5. § 134. Isikuvabadust piiravasse riiki toimetamine
     6. § 135. Pantvangi võtmine
     7. § 136. Vabaduse võtmine seadusliku aluseta
     8. § 137. Eraviisiline jälitustegevus
     9. § 138. Ebaseadusliku inimuuringu tegemine
     10. § 1381. Doonorlusele sundimine
     11. § 139. Ebaseaduslik siirdematerjali võtmine
     12. § 140. Doonorlusele kallutamine
    7. 7. jagu. Seksuaalse enesemääramise vastased süüteod
     1. § 141. Vägistamine
     2. § 1411. Tahtevastane sugulise iseloomuga tegu
     3. § 142. Sugulise kire vägivaldne rahuldamine
     4. § 143. Suguühtele või muule sugulise iseloomuga teole sundimine
     5. § 1431. Sugulise kire rahuldamisele sundimine
     6. § 1432. Suguühe või muu sugulise iseloomuga tegu mõjuvõimu kasutades
     7. § 144. Suguühe järeltulijaga
     8. § 145. Suguühe või muu sugulise iseloomuga tegu lapseealisega
     9. § 1451. Alaealiselt seksi ostmine
     10. § 146. Sugulise kire rahuldamine lapseealisega
     11. § 147. Noorema kui kümneaastase isiku arusaamisvõimetus
    8. 8. jagu. Surnuvastased süüteod
     1. § 148. Laibarüvetamine
     2. § 149. Surnu mälestuse teotamine
     3. § 150. Ebaseaduslik siirdematerjali võtmine laibalt
   3. 10. peatükk. POLIITILISTE JA KODANIKUÕIGUSTE VASTASED SÜÜTEOD
    1. 1. jagu. Süüteod võrdõiguslikkuse vastu
     1. § 151. Vaenu õhutamine
     2. § 152. Võrdõiguslikkuse rikkumine
     3. § 153. Diskrimineerimine pärilikkusriskide alusel
     4. § 1531. Seksuaalne ahistamine
    2. 2. jagu. Põhivabaduste rikkumised
     1. § 154. Usuvabaduse rikkumine
     2. § 155. Ühinemisvabaduse rikkumine
     3. § 156. Sõnumisaladuse rikkumine
     4. § 157. Isikuandmete ebaseaduslik avaldamine
     5. § 1571. Eriiliiki isikuandmete, süüteo toimepanemise või selle ohvriks langemise andmete ebaseaduslik avaldamine
     6. § 1572. Teise isiku identiteedi ebaseaduslik kasutamine
     7. § 1573. Ahistav jälitamine
     8. § 158. Seaduslikult korraldatud avaliku koosoleku takistamine ja selle laialiajamine vägivallaga
     9. § 159. Ühinemisvabaduse rikkumine
    3. 3. jagu. Süüteod valimisvabaduse vastu
     1. § 160. Valimise mõiste
     2. § 161. Valimise ja rahvahääletuse takistamine
     3. § 162. Valimisvabaduse rikkumine
     4. § 163. Valimise võltsimine
     5. § 164. Hääle ostmine
     6. § 165. Valimispettus
     7. § 166. Hääletamissaladuse rikkumine
     8. § 167. Valimisagitatsiooni takistamine
     9. § 168. Ebaseaduslik agitatsioon
   4. 11. peatükk. SÜÜTEOD PEREKONNA JA ALAEALISE VASTU
    1. 1. jagu. Süüteod perekonna vastu
     1. § 169. Lapse ülalpidamise kohustuse rikkumine
     2. § 170. Vanema ülalpidamise kohustuse rikkumine
     3. § 171. Hooldusõiguse ja eestkoste teostamise nõuete rikkumine
     4. § 172. Võõra lapse hõivamine
     5. § 173. Lapse müümine ja ostmine
     6. § 174. Perekondliku kuuluvuse muutmine
    2. 2. jagu. Süüteod alaealise vastu
     1. § 175. Inimkaubandus alaealise suhtes
     2. § 1751. Lapspornole juurdepääsu taotlemine ja selle jälgimine
     3. § 176. Alaealise prostitutsioonile kaasaaitamine
     4. § 177. Alaealise kasutamine pornograafilise teose valmistamisel
     5. § 1771. Alaealise kasutamine erootilise teose valmistamisel
     6. § 178. Lapsporno valmistamine ja selle võimaldamine
     7. § 1781. Seksuaalse eesmärgiga kokkulepe lapseealisega kohtumiseks
     8. § 179. Lapseealise seksuaalne ahvatlemine
     9. § 1791. Lastega töötamise ebaseaduslik võimaldamine
     10. § 180. Alaealisele julmuse eksponeerimine
     11. § 181. Alaealise kaasatõmbamine kuriteo toimepanemisele
     12. § 182. Alaealise kallutamine alkoholi tarvitamisele
     13. § 1821. Alaealisele alkoholi müümine ja ostmine
   5. 12. peatükk. RAHVATERVISEVASTASED SÜÜTEOD
    1. 1. jagu. Narkootikumidega seotud süüteod
     1. § 183. Narkootilise ja psühhotroopse aine väikeses koguses ebaseaduslik käitlemine
     2. § 184. Narkootilise ja psühhotroopse aine suures koguses ebaseaduslik käitlemine
     3. § 185. Narkootilise ja psühhotroopse aine edasiandmine nooremale kui kaheksateistaastasele isikule
     4. § 186. Narkootilise ja psühhotroopse aine ebaseaduslikule tarvitamisele kallutamine
     5. § 187. Alaealise kallutamine narkootilise ja psühhotroopse aine ja muu uimastava toimega aine ebaseaduslikule tarvitamisele
     6. § 188. Unimaguna, kanepi ja kokapõõsa ebaseaduslik kasvatamine
     7. § 189. Narkootilise ja psühhotroopse aine levitamise ettevalmistamine
     8. § 190. Narkootilise ja psühhotroopse aine, nende lähteaine käitlemise, arvestuse ja aruandluse nõuete rikkumine
     9. § 191. Konfiskeerimise kohaldamine
    2. 2. jagu. Nakkushaigustega seotud süüteod
     1. § 192. Nakkushaiguse ja loomataudi leviku ohu põhjustamine
     2. § 193. Nakkushaiguse ja loomataudi leviku põhjustamine
    3. 3. jagu. Ravimite ja dopinguga seotud süüteod
     1. § 194. Ravimi ebaseaduslik käitlemine
     2. § 195. Dopingukuritegu
     3. § 196. Töötervishoiu- ja tööohutusnõuete ning tehnilisele järelevalvele allutatud objektile kehtestatud nõuete eiramine, kui sellega on ettevaatamatusest tekitatud raske tervisekahjustus
    4. 4. jagu. Süüteod töötervishoiu ja tööohutuse valdkonnas
     1. § 197. Töötervishoiu- ja tööohutusnõuete eiramine, kui sellega on ettevaatamatusest tekitatud inimesele raske tervisekahjustus või põhjustatud inimese surm
     2. § 198. Töötervishoiu- ja tööohutusnõuete eiramine ettevaatamatusest, kui sellega on tekitatud inimesele raske tervisekahjustus või põhjustatud inimese surm
   6. 13. peatükk. VARAVASTASED SÜÜTEOD
    1. 1. jagu. Süüteod omandi vastu
     1. 1. jaotis. Asja ebaseaduslik omastamine
      1. § 199. Vargus
      2. § 200. Röövimine
      3. § 201. Omastamine
      4. § 202. Süüteo toimepanemise tulemusena saadud vara omandamine, hoidmine ja turustamine
     2. 2. jaotis. Kahjustamine
      1. § 203. Asja rikkumine ja hävitamine
      2. § 204. Kultuurimälestise, arhivaali, museaali ja muuseumikogu rikkumine ja hävitamine
      3. § 205. Kultuurimälestise, arhivaali, museaali ja muuseumikogu rikkumine ning hävitamine ettevaatamatusest
      4. § 206. Arvutiandmetesse sekkumine
      5. § 2061. Terminalseadme identifitseerimisvahendi ebaseaduslik kõrvaldamine ja muutmine
      6. § 207. Arvutisüsteemi toimimise takistamine
      7. § 208. Nuhkvara, pahavara ja arvutiviiruse levitamine
    2. 2. jagu. Süüteod vara vastu tervikuna
     1. 1. jaotis. Kelmus
      1. § 209. Kelmus
      2. § 2091. Hankekelmus Euroopa Liidu finantshuve kahjustades
      3. § 210. Soodustuskelmus
      4. § 211. Investeerimiskelmus
      5. § 212. Kindlustuskelmus
      6. § 213. Arvutikelmus
     2. 2. jaotis. Väljapressimine
      1. § 214. Väljapressimine
     3. 3. jaotis. Ebaseaduslik kasutamine
      1. § 215. Asja omavoliline kasutamine
      2. § 216. Elektrienergia, maagaasi ja soojusenergia ebaseaduslik kasutamine
      3. § 2161. Arvutikuriteo ettevalmistamine
      4. § 217. Arvutisüsteemile ebaseaduslikult juurdepääsu hankimine
      5. § 2171. Ebaseaduslikult kõrvaldatud ja muudetud identifitseerimisvahendiga terminalseadme kasutamine
     4. 4. jaotis. Usalduse kuritarvitamine
      1. § 2172. Usalduse kuritarvitamine
     5. 3. jagu. Vähemohtlikud varavastased süüteod
      1. § 218. Varavastane süütegu väheväärtusliku asja või varalise õiguse vastu
   7. 14. peatükk. INTELLEKTUAALSE OMANDI VASTASED SÜÜTEOD
    1. § 219. Autorsuse rikkumine
    2. § 220. Teose, leiutise, tööstusdisainilahenduse ja mikrolülituse topoloogia autori ja autoriõigusega kaasnevate õiguste valdaja varaliste õiguste rikkumine
    3. § 221. Autoriõiguse seadusega ettenähtud tasu maksmisest kõrvalehoidumine
    4. § 222. Piraatkaubandus
    5. § 2221. Autoriõiguse rikkumine arvutisüsteemis
    6. § 223. Teose ja autoriõigusega kaasnevate õiguste objekti ebaseaduslik üldsusele suunamine
    7. § 224. Piraatkoopiaga kauplemine
    8. § 2241. Autoriõiguse rikkumine
    9. § 225. Tehnilise kaitsemeetme ja teabe kõrvaldamine
    10. § 2251. Infoühiskonna teenuse ja meediateenuse ebaseaduslik vastuvõtmine
    11. § 226. Tööstusomandi õiguse rikkumine
    12. § 227. Võltskaubandus
    13. § 228. Leiutise ja tööstusdisainilahenduse avalikustamine
    14. § 229. Sordikaitsest tulenevate õiguste rikkumine
    15. § 230. Registreeritud geograafilise tähise ebaseaduslik kasutamine
   8. 15. peatükk. RIIGIVASTASED SÜÜTEOD
    1. 1. jagu. Üldsätted.
     1. § 230 1.Karistamine...
    2. 2. jagu. Süüteod Eesti Vabariigi vastu
     1. § 231. Eesti Vabariigi iseseisvuse ja sõltumatuse vastu suunatud vägivaldne tegevus
     2. § 232. Riigireetmine
     3. § 233. Välismaalase poolt toimepandud Eesti Vabariigi iseseisvuse ja sõltumatuse vastu suunatud vägivallata tegevus
     4. § 234. Salakuulamine
     5. § 2341. Eesti Vabariigi vastase sõja või okupatsiooni toetamine
     6. § 2342. Eesti Vabariigi vastu suunatud luuretegevus ja selle toetamine
     7. § 235. Eesti Vabariigi põhiseadusliku korra vastane ühendus
     8. § 2351. Eesti Vabariigi vastane suhe
     9. § 2352. Eesti Vabariigi vastane võltsimine
     10. § 2353. Ametiisiku riigivastane mõjutamine
     11. § 236. Üleskutse kuriteo toimepanemisele Eesti Vabariigi vastu
    3. 3. jagu. Süüteod riigivõimu vastu
     1. § 237. Terrorikuritegu
     2. § 2371. Terroristlik ühendus
     3. § 2372. Terrorikuriteo ettevalmistamine ja üleskutse selle toimepanemisele
     4. § 2373. Terrorikuriteo rahastamine ja toetamine
     5. § 2374. Kuritahtlik sisenemine Eesti Vabariiki
     6. § 2375. Terroristlikul eesmärgil reisimine
     7. § 2376. Terroristlikul eesmärgil reisimise korraldamine, rahastamine ja toetamine
     8. § 238. Massilise korratuse organiseerimine ja ettevalmistamine ning üleskutse selles osalemisele
     9. § 239. Süüteo toimepanemine massilise korratuse ajal
     10. § 240. Ametiruumi tungimine
     11. § 241. Riigisaladuse ja salastatud välisteabe avalikustamine
     12. § 242. Riigisaladuse ja salastatud välisteabe avalikustamine ettevaatamatusest
     13. § 243. Asutusesisese teabe edastamine
     14. § 244. Rünne kõrge riigiametniku elule ja tervisele
     15. § 245. Eesti Vabariigi ametliku sümboli teotamine
    4. 4. jagu. Süüteod välisriigi ja rahvusvahelise organisatsiooni vastu
     1. § 246. Rünne rahvusvaheliselt kaitstud isiku elule ja tervisele
     2. § 247. Rahvusvaheliselt kaitstud isiku laimamine ja solvamine
     3. § 248. Tungimine diplomaatilist puutumatust omavale maa-alale, hoonesse ja ruumi
     4. § 249. Välisriigi ja rahvusvahelise organisatsiooni ametliku sümboli teotamine
     5. § 250. Üleskutse kuriteo toimepanemisele välisriigi ja rahvusvahelise organisatsiooni vastu
    5. 5. jagu. Süüteod riigi kaitsevõime vastu
     1. § 251. Võimuhaaramine kaitsejõududes
     2. § 252. Tungimine riigikaitseliselt tähtsale maa-alale, hoonesse ja ruumi
     3. § 253. Riigikaitselise sundkoormise täitmata jätmine
     4. § 254. Mobilisatsioonikäsu täitmata jätmine ja kaitseväeteenistusest kõrvalehoidumine
   9. 16. peatükk. AVALIKU RAHU VASTASED SÜÜTEOD
    1. 1. jagu. Avaliku julgeoleku vastased süüteod
     1. § 255. Kuritegelik ühendus
     2. § 256. Kuritegeliku ühenduse organiseerimine
     3. § 257. Omavoli
     4. § 258. Eesti Vabariigi riigipiiri ja ajutise kontrolljoone ebaseaduslik ületamine
     5. § 259. Välismaalase ebaseaduslik toimetamine üle Eesti Vabariigi riigipiiri ja ajutise kontrolljoone
     6. § 2591. Eestis ilma seadusliku aluseta viibimise soodustamine
     7. § 260. Välismaalase ilma seadusliku aluseta Eestis viibimine
     8. § 2601. Eestis ilma seadusliku aluseta viibivale välismaalasele töötamise võimaldamine
     9. § 261. Koormise täitmata jätmine
    2. 2. jagu. Avaliku korra vastased süüteod
     1. § 262. Avaliku korra rikkumine
     2. § 263. Avaliku korra raske rikkumine
     3. § 264. Looma julm kohtlemine
     4. § 2641. Avaliku koosoleku pidamise nõuete rikkumine
     5. § 265. Keelatud avalik koosolek
     6. § 266. Omavoliline sissetung ja lahkumisnõude täitmata jätmine
     7. § 267. Võõrast hoonest, ruumist, sõidukist ja piirdega alalt lahkumise nõude täitmata jätmine
     8. § 268. Ebaseadusliku tegevuse võimaldamine
     9. § 2681. Prostitutsioonile kaasaaitamine
     10. § 269. Punase signaalraketi ebaseaduslik laskmine
     11. § 270. Uppunud võõra asja loata ülestõstmine
     12. § 271. Eesti lipu kasutamise korra rikkumine
     13. § 272. Eesti riigilipu ebaseaduslik heiskamine laeval
     14. § 273. Eesti riigilipu kandmise kohustuse rikkumine laeval
    3. 3. jagu. Avaliku võimu teostamise vastased süüteod
     1. 1. jaotis. Võimuesindaja suhtes toimepandud süüteod
      1. § 274. Vägivald võimuesindaja vastu
      2. § 275. Võimuesindaja solvamine
      3. § 2751. Võimuesindaja laimamine
      4. § 276. Võimuesindaja seadusliku korralduse eiramine
      5. § 277. Ametniku vormiriietuse ja ametitunnistuse ebaseaduslik kasutamine
      6. § 278. Eritalituste vale väljakutsumine
      7. § 279. Riikliku ja haldusjärelevalve teostamise takistamine
     2. 2. jaotis. Andmetega seotud süüteod
      1. § 280. Valeandmete esitamine
      2. § 281. Ebaõigete andmete esitamine kohturegistri pidajale, väärtpaberite keskdepositooriumile, pensioniregistri pidajale, abieluvararegistrile, notarile ja kohtutäiturile
      3. § 282. Sünnist ja surmast teatamata jätmine
      4. § 283. Maakasutusnõuete ja maakatastri pidamise korra rikkumine
      5. § 284. Kaitsekoodide üleandmine
      6. § 285. Dokumendi ja arhivaali ebaseaduslik hävitamine
      7. § 286. Dokumendi ja arhivaali kasutamiskõlbmatuks muutmine
      8. § 287. Dokumendi ja arhivaali kasutamiskõlbmatuks muutmine ettevaatamatusest
   10. 17. peatükk. AMETIALASED SÜÜTEOD
    1. 1. jagu. Võimu kuritarvitamine
     1. § 288. Ametiisiku mõiste
     2. § 289. Ametiseisundi kuritarvitamine
     3. § 290. Ametialane lohakus
     4. § 2901. Piinamine
     5. § 291. Võimuliialdus
     6. § 2911. Riikliku järelevalve ebaseaduslik teostamine
     7. § 292. Andmekogu pidamise nõuete rikkumine
    2. 2. jagu. Aususe kohustuse rikkumine
     1. § 293. Pistise võtmine
     2. § 294. Altkäemaksu võtmine
     3. § 295. Pistise vahendus
     4. § 296. Altkäemaksu vahendus
     5. § 297. Pistise andmine
     6. § 298. Altkäemaksu andmine
     7. § 2981. Mõjuvõimuga kauplemine
     8. § 299. Ametialane võltsimine
     9. § 300. Riigihangete teostamise nõuete rikkumine
     10. § 3001. Toimingupiirangu rikkumine
     11. § 3002. Notari poolt teadvalt ebaseadusliku ametitoimingu tegemine
     12. § 301. Konfiskeerimise kohaldamine
   11. 18. peatükk. ÕIGUSEMÕISTMISEVASTASED SÜÜTEOD
    1. 1. jagu. Õigusemõistmise takistamine
     1. § 302. Õigusemõistmise mõjutamine raske tervisekahjustuse tekitamisega
     2. § 303. Õigusemõistmise mõjutamine
     3. § 304. Kohtuniku, rahvakohtuniku, uurija, prokuröri, kaitsja, kannatanu esindaja ja tema lähedase vara rikkumine ja hävitamine
     4. § 305. Kohtu solvamine
     5. § 3051. Kohtu laimamine
     6. § 306. Kuriteo varjamine
     7. § 307. Kuriteost mitteteatamine
     8. § 308. Üleskirjutatud vara hoidmise nõuete rikkumine
     9. § 309. Kohtukordniku tegevuse takistamine
    2. 2. jagu. Isiku õiguste vastased süüteod kohtueelses, kohtuvälises ja kohtumenetluses.
     1. § 310. Ebaseaduslik süüdistuse esitamine
     2. § 311. Kohtuniku poolt teadvalt ebaseadusliku kohtulahendi tegemine
     3. § 3111. Kohtunikuabi või kohtujuristi poolt teadvalt ebaseadusliku kohtulahendi tegemine
     4. § 3112. Väärteomenetluses teadvalt ebaseadusliku otsuse tegemine
     5. § 3113. Süüteomenetluse teadvalt ebaseaduslik lõpetamine ja süüdistusest loobumine
     6. § 312. Ebaseaduslik ülekuulamine
     7. § 313. Menetlust tagava toimingu ebaseaduslik kohaldamine
     8. § 314. Ebaseaduslik läbiotsimine ja väljatõstmine
     9. § 315. Ebaseaduslik jälitustegevus ja teabe varjatud kogumine
     10. § 316. Tõendi kõrvaldamine ja kunstlik loomine
     11. § 3161. Kriminaalasja kohtueelse menetluse ja jälitusmenetluse andmete ebaseaduslik avaldamine
     12. § 3162. Teabe õigusliku aluseta salastamine ning riigisaladuse ja salastatud välisteabe valel õiguslikul alusel, vale salastamistaseme ja -tähtajaga salastamine
     13. § 317. Menetlusosalise, tunnistaja, kannatanu, eksperdi ja tõlgi ilmumise takistamine
     14. § 318. Tunnistaja, kannatanu ja tõlgi poolt kohustuste täitmisest keeldumine
     15. § 319. Valekaebus
     16. § 320. Valeütlus ja valevanne
     17. § 321. Vale eksperdiarvamus ja valetõlge
     18. § 322. Sundimine valeütlust ja vale eksperdiarvamust andma ning valetõlget tegema
     19. § 323. Vägivald õigusemõistmises osaleja vastu
     20. § 3231. Saladuse hoidmise kohustuse rikkumine
    3. 3. jagu. Karistuse täitmise vastased süüteod
     1. § 324. Kinnipeetud isiku ebaseaduslik kohtlemine
     2. § 325. Aine ja eseme ebaseaduslik üleandmine kinnipidamiskohas
     3. § 326. Kinnipeetava, arestialuse ja vahistatu ebaseaduslik vabastamine
     4. § 327. Massilised korratused kinnipidamiskohas
     5. § 328. Kinnipeetava, arestialuse ja vahistatu põgenemine
     6. § 329. Karistuse kandmisest kõrvalehoidumine
     7. § 330. Kinnipeetava, arestialuse ja vahistatu poolt alkohoolse joogi ning muu piiritust sisaldava aine valmistamine, omandamine, valdamine ja arsti ettekirjutuseta tarvitamine
     8. § 331. Kinnipeetava, arestialuse ja vahistatu poolt narkootilise ja psühhotroopse aine valmistamine, omandamine, valdamine ja arsti ettekirjutuseta tarvitamine
    4. 4. jagu. Kohtulahendi täitmise vastased süüteod.
    5. § 3311. Kohtulahendi täitmata jätmine
    6. § 3312. Lähenemiskeelu rikkumine
    7. § 3313. Kohtutäituri poolt vara teadvalt ebaseaduslik arest ja müük
    8. § 3314. Karistusjärgse käitumiskontrolli kontrollnõuete ja kohustuste rikkumine
    9. § 3315. Saladuse hoidmise kohustuse rikkumine
   12. 19. peatükk. AVALIKU USALDUSE VASTASED SÜÜTEOD
    1. 1. jagu. Maksevahendi ja riigi poolt kehtestatud märgi ja tunnuse võltsimine
     1. § 332. Välisriigi maksevahend, välisriigi poolt kehtestatud märk ja tunnus
     2. § 333. Maksevahendi ja väärtpaberi võltsimine
     3. § 3331. Raha võltsimine
     4. § 334. Võltsitud maksevahendi ja väärtpaberi käitlemine
     5. § 3341. Võltsitud raha üle andmata jätmine
     6. § 3342. Euromüntidega sarnanevate medalite ja märkide käitlemine
     7. § 3343. Europangatähtede ja euromüntide ehtsuse ning ringluskõlblikkuse kontrollimata jätmine
     8. § 335. Maksumärgi võltsimine
     9. § 336. Võltsitud maksumärgi kasutamine ja käibelelaskmine
     10. § 337. Postimaksevahendi ja selle jäljendi võltsimine
     11. § 338. Võltsitud postimaksevahendi ja selle jäljendi käibelelaskmine
     12. § 339. Proovijärelevalve märgise võltsimine ja võltsituna kasutamine
     13. § 340. Raha, pangakaardi ja muu maksevahendi, väärtpaberi, maksumärgi ning proovijärelevalve märgise võltsimise ettevalmistamine
     14. § 341. Riikliku teenetem19.06.2021ärgi võltsimine
     15. § 342. Sõidupileti ja sõidukaardi võltsimine
     16. § 343. Konfiskeerimise kohaldamine
     17. § 344. Dokumendi, pitsati ja plangi võltsimine
     18. § 345. Võltsitud dokumendi, pitsati ja plangi kasutamine
     19. § 346. Dokumendi, pitsati ja stambi hävitamine, rikkumine, vargus, kinnipidamine ja peitmine
     20. § 347. Tähtsa isikliku dokumendi võltsimine
     21. § 348. Võltsitud tähtsa isikliku dokumendi kasutamine ja kasutada andmine
     22. § 349. Tähtsa isikliku dokumendi kuritarvitamine
     23. § 350. Tähtis isiklik dokument
     24. § 351. Konfiskeerimise kohaldamine
   13. 20. peatükk. KESKKONNAVASTASED SÜÜTEOD
    1. § 352. Tuleohu tekitamine looduses
    2. § 353. Taimestikku ohustav tegevus
    3. § 354. Puude ja põõsaste kahjustamine ja hävitamine
    4. § 355. Puude ja põõsaste kahjustamine ja hävitamine ettevaatamatusest
    5. § 356. Puude ja põõsaste ebaseaduslik raie
    6. § 357. Kaitstava loodusobjekti kaitse nõuete eiramine
    7. § 358. Kaitstava loodusobjekti kaitse nõuete eiramine ettevaatamatusest
    8. § 359. Maastiku kahjustamine
    9. § 360. Maastiku kahjustamine ettevaatamatusest
    10. § 361. Loodusliku loomastiku kahjustamine
    11. § 362. Loodussaaduste veo, hoiustamise ja töötlemise nõuete rikkumine
    12. § 363. Keskkonnakaitseloata tegutsemine
    13. § 364. Keskkonna saastamine
    14. § 365. Keskkonna saastamine ettevaatamatusest
    15. § 3651. Laevalt saasteainete merre heitmise keelu rikkumine
    16. § 3652. Laevalt saasteainete merre heitmise keelu rikkumine ettevaatamatusest
    17. § 366. Looduskasutuse ja saaste arvestuse pidamise korra rikkumine
    18. § 367. Kemikaalide ja jäätmehoolduse nõuete rikkumine
    19. § 368. Kemikaalide ja jäätmehoolduse nõuete rikkumine ettevaatamatusest
    20. § 3681. Riikidevahelise jäätmeveo nõuete rikkumine
    21. § 3682. Käitise ebaseaduslik käitamine
    22. § 3683. Osoonikihi kaitsmise eesmärgil keelatud aine ja toote käitlemine
    23. § 3684. Riikidevahelise jäätmeveo nõuete rikkumine ettevaatamatusest
    24. § 3685. Käitise ebaseaduslik käitamine ettevaatamatusest
    25. § 3686. Osoonikihi kaitsmise eesmärgil keelatud aine ja toote käitlemine ettevaatamatusest
    26. § 369. Üleujutuse, soostumise ja veehulga lubamatu vähenemise põhjustamine
    27. § 370. Üleujutuse, soostumise ja veehulga lubamatu vähenemise põhjustamine ettevaatamatusest
    28. § 371. Maakasutuse ja geodeetilise võrgu märkide kahjustamine
   14. 21. peatükk. MAJANDUSALASED SÜÜTEOD
    1. 1. jagu. Ebaseaduslik majandustegevus
     1. § 372. Tegevusloata ja keelatud majandustegevus
     2. § 3721. Kolmanda riigi õigusaktide või nende alusel tehtud toimingute rakendamine väljaspool selle riigi territooriumi ja kolmanda riigi õigusaktide või nende alusel tehtud toimingute mõjust majandus- või finantshuvidele teatamata jätmine
     3. § 373. Ärikeelu ja teataval erialal ning ametikohal töötamise keelu rikkumine
     4. § 374. Alkoholi ebaseaduslik tootmine
     5. § 375. Alkoholi ebaseaduslik käitlemine
     6. § 376. Tubakatoodete käitlemise korra rikkumine
     7. § 3761. Lisaainete ebaseaduslik eemaldamine erimärgistatud vedelkütusest ja selle tulemusel saadud vedelkütuse käitlemine
     8. § 3762. Vedelkütuse ebaseaduslik käitlemine
    2. 2. jagu. Äriühingutega seotud süüteod
     1. § 377. Ärisaladuse ebaseaduslik saamine, kasutamine ja avaldamine
     2. § 378. Ärisaladuse õigustamata kasutamine
     3. § 379. Audiitor- ja erikontrolli tulemuste esitamata jätmine ja ebaõige esitamine
     4. § 380. Osanike, aktsionäride ja tulundusühistu liikmete koosoleku kokku kutsumata jätmine
     5. § 3811. Raamatupidamise kohustuse rikkumine
     6. § 382. Ebaõigete andmete esitamine audiitorile ja erikontrolli läbiviijale
     7. § 383. Aktsiatest tulenevate õiguste ebaseaduslik kasutamine
    3. 3. jagu . Pankroti- ja täitemenetlusalased süüteod
     1. § 384. Maksejõuetuse põhjustamine
     2. § 3841. Võlausaldajate ebavõrdne kohtlemine
     3. § 385. Vara varjamine pankroti- ja täitemenetluses
     4. § 3851. Pankrotiavalduse esitamise kohustuse täitmata jätmine
    4. 4. jagu. Maksualased süüteod
     1. § 386. Maksude väärarvutus
     2. § 387. Maksustatava tulu väärarvutus
     3. § 388. Maksustatava käibe ja tagastatava käibemaksusumma väärarvutus
     4. § 389. Maksusumma kinni pidamata jätmine
     5. § 3891. Maksukohustuse varjamine ja tagastusnõude alusetu suurendamine
     6. § 3892. Maksukelmus suures ulatuses
     7. § 390. Maksuhalduri tegevuse takistamine
     8. § 391. Salakaubavedu
     9. § 392. Keelatud ja eriluba nõudva kauba ebaseaduslik sisse- ja väljavedu
     10. § 393. Ebaseaduslikud toimingud tollisoodustusega kaubaga ja aktsiisikaubaga
    5. 5. jagu. Rahapesualased süüteod
     1. § 394. Rahapesu
     2. § 3941. Rahapesu kokkulepe
     3. § 395. Isikusamasuse tuvastamise kohustuse täitmata jätmine
     4. § 396. Rahapesu kahtlusest teatamata jätmine ja ebaõigete andmete esitamine
    6. 6. jagu. Süüteod väärtpaberiringluses
     1. § 397. Ebaseaduslik investeerimine
     2. § 398. Siseteabe väärkasutamine
     3. § 3981. Turumanipulatsioon
    7. 7. jagu. Konkurentsialased süüteod
     1. § 399. Turgu valitseva ettevõtja seisundi kuritarvitamine
     2. § 400. Konkurentsi kahjustav kokkulepe, otsus ja kooskõlastatud tegevus
     3. § 401. Koondumise jõustamine koondumiseks loa puudumisel ja konkurentsi kahjustav koondumine
     4. § 402. Olulist vahendit omava ettevõtja kohustuste täitmata jätmine
    8. 8. jagu. Erakonnaalased süüteod
     1. § 4021. Keelatud annetuse tegemine ja vastuvõtmine suures ulatuses
     2. § 4022. Erakonnale tehtava annetuse vastuvõtmise keelu rikkumine
    9. 9. jagu. Erasektori korruptsioonisüüteod
    10. § 4023. Altkäemaksu võtmine erasektoris
    11. § 4024. Altkäemaksu andmine erasektoris
   15. 22. peatükk ÜLDOHTLIKUD SÜÜTEOD
    1. 1. jagu. Mürgitamise, süütamise ja plahvatuse tekitamisega seotud süüteod
     1. § 403. Üldohtlik mürgitamine
     2. § 404. Süütamine
     3. § 405. Plahvatuse tekitamine
    2. 2. jagu. Elutähtsa süsteemi ja rajatise kahjustamise, eluohtliku ehitamise, tootmise ning muu tegevusega seotud süüteod
     1. § 406. Elutähtsa süsteemi häirimine ja kahjustamine
     2. § 407. Elutähtsa rajatise kahjustamine
     3. § 408. Elule ja tervisele ohtliku ehitise ehitamine
     4. § 409. Tehnilise normi nõuetele mittevastava toote valmistamine, töötlemine ja turustamine
     5. § 410. Raadiohäire tekitamine ja vale ning eksitava teate saatmine
    3. 3. jagu. Ioniseeriva kiirgusega seotud süüteod
     1. § 411. Ebaseaduslik kiirgustegevus
     2. § 412. Kiirgusallika käitlemise nõuete rikkumine
     3. § 4121. Kiirgusallika käitlemise nõuete rikkumine ettevaatamatusest
    4. 4. jagu. Lõhkematerjaliga seotud süüteod
     1. § 413. Lõhkeseadeldis
     2. § 414. Lõhkeaine ebaseaduslik käitlemine
     3. § 415. Lõhkeseadeldise, lahingumoona ja nende olulise osa ebaseaduslik käitlemine
     4. § 416. Lõhkematerjali käitlemise nõuete rikkumine
     5. § 417. Konfiskeerimise kohaldamine
    5. 5. jagu. Tulirelva ja laskemoonaga seotud süüteod
     1. § 418. Tulirelva, selle olulise osa ja laskemoona ebaseaduslik käitlemine
     2. § 4181. Tsiviilkäibes keelatud tulirelva, selle olulise osa ja laskemoona ebaseaduslik käitlemine
     3. § 4182. Sõjarelva, selle olulise osa ja sõjalise otstarbega laskemoona ebaseaduslik käitlemine
     4. § 419. Tulirelva lohakas hoidmine
     5. § 420. Tulirelva helisummuti, laser- ja öösihiku ebaseaduslik käitlemine
     6. § 421. Konfiskeerimise kohaldamine
    6. 6. jagu. Strateegilise kaubaga seotud süüteod
    7. § 4211. Strateegilise kauba ebaseaduslik vedu ja strateegilise kaubaga seotud teenuse ebaseaduslik osutamine
    8. § 4212. Keelatud strateegilise kauba vedu ja keelatud strateegilise kaubaga seotud teenuse osutamine
    9. § 4213. Demilitariseeritud sõjalise kauba ebaseaduslik käitlemine
   16. 23. peatükk. LIIKLUSSÜÜTEOD
    1. § 422. Sõidukijuhi poolt liiklusnõuete jasõiduki käitusnõuete rikkumine
    2. § 423. Sõidukijuhi poolt liiklusnõuete ja sõiduki käitusnõuete rikkumine ettevaatamatusest
    3. § 4231. Sõiduki süstemaatiline juhtimine juhtimisõiguseta isiku poolt
    4. § 4232. Sõidukijuhi poolt liiklusnõuete ja sõiduki käitusnõuete rikkumise järgselt alkoholi, narkootilise või psühhotroopse aine tarvitamine ja sündmuskohalt põgenemine
    5. § 424. Mootorsõiduki, maastikusõiduki ja trammi juhtimine joobeseisundis
    6. § 4241. Mootorsõiduki ja trammi juhtimine joobeseisundis ettevaatamatusest
    7. § 425. Liiklusohutusnõuete ja sõidukikäitusnõuete rikkumine
    8. § 426. Alarmsõiduki tähistuse ebaseaduslik kasutamine
    9. § 427. Rahvusvahelise õhusõidu eeskirjade rikkumine
    10. § 428. Lennuohutust kahjustava aine vedu õhusõidukis
    11. § 429. Laevade kokkupõrkel teise laeva päästmiseks abinõude tarvitusele võtmata jätmine
    12. § 430. Rongi omavoliline ilma vajaduseta peatamine
   17. 24. peatükk. KAITSEVÄETEENISTUSALASED SÜÜTEOD
    1. § 431. Karistamine käesolevas peatükis sätestatud süüteo eest
    2. § 432. Keeldumine käsu täitmisest
    3. § 433. Käsu täitmata jätmine
    4. § 434. Kaitseväeteenistuses oleva isiku ähvardamine
    5. § 435. Vägivald kaitseväeteenistuses oleva isiku suhtes
    6. § 436. Omavoliline lahkumine väeosast ja muust teenistuskohast
    7. § 437. Omavoliline lahkumine väeosast ja muust teenistuskohast teenistusrelvaga
    8. § 438. Väeosa ja muu teenistuskoha omavoliline mahajätmine lahinguolukorras
    9. § 439. Väejooks
    10. § 440. Kaitseväeteenistusest kõrvalehoidumine
    11. § 441. Masinate juhtimise ja käitusnõuete rikkumine
    12. § 442. Lendude ja nendeks ettevalmistamise nõuete rikkumine
    13. § 443. Laevajuhtimisnõuete rikkumine
    14. § 444. Sise- ja distsiplinaarmäärustiku rikkumine
    15. § 445. Vale teenistusalane ettekanne
    16. § 446. Võimu kuritarvitamine
    17. § 447. Teenistusalane lohakus
    18. § 448. Kaitseväe ja Kaitseliidu vara pillamine
    19. § 449. Relvastatud üksuse üleandmine ja vara jätmine vaenlasele
    20. § 450. Hukkuva sõjalaeva mahajätmine
  7. KIRJANDUS