Karistusseadustik

Ava otsing

Karistusseadustik

Karistusseadustiku kommentaari järjekordne, sedapuhku juba viies ja uues kaanekujunduses väljaanne arvestab viimase peaaegu kuue aasta jooksul seadustikku ja haruseadustesse tehtud muudatusi ning mõistagi ka Riigikohtu vahepealseid lahendeid. Endiselt on kommentaari tekst seotud uuema eesti- ja võõrkeelse õppe- ja teaduskirjandusega. Silmas on peetud sedagi, et üha rohkem sõltub Eesti karistusõigus Euroopa õigusest ning meie kohtupraktika Euroopa Inimõiguste Kohtu lahenditest. Varasemate väljaannetega võrreldes on rohkem lisandunud viiteid ka ringkonnakohtute lahenditele, mis aitavad ehk üldist pilti mitmekesistada.

Mõistagi on uuendatud kõikide peatükkide kommentaare. Eelmise väljaandega võrreldes on seaduse enda tekst suhteliselt vähe muutunud. Loodetavasti on jõudnud praktikasse juurduda ka 2015. a karistusõiguse revisjoniga tehtud muudatused, millele oli pööratud suur tähelepanu eelmises väljaandes. Lisandunud on EL õigusest pärinevaid sätteid nt seksuaalsüütegude ja isikuvabaduse vastaste jm süütegude valdkonnas. Uuendatud ja endiselt väga põhjalikud on konfiskeerimist käsitlevate §-de 83–85 kommentaarid.

Seadustiku kommentaar on hädavajalik töövahend karistusõigusega iga päev tegelevale juristile – uurijale, prokurörile, advokaadile ja kohtunikule. Loodetavasti leiab siit aga abi ka kohtuväline menetleja või muu karistusõiguslike küsimustega kokku puutuv töötaja, kes ei pea lausa juristiametit. Seaduse kommentaari eripära seisneb teadupärast selle seotuses kohtupraktikaga, seega rajaneb enamik seisukohti kohtulahenditel. Kirjandusest on püütud maksimaalselt ära kasutada eesti keeles ilmunut, mida praeguseks ei olegi enam väga vähe. Samas on loomulikult autoritele jäetud oma seisukohtade esitamisel täielik akadeemiline vabadus, muu hulgas ka õigus esitada kohtulahendites ja kirjanduses valitsevatest arvamusest erinevaid seisukohti. Seaduse rakendaja jaoks tähendab see valikuvõimalust, mis aga peab siiski realiseeruma materiaal- ja menetlusõiguslikult põhistatult.

Kommentaar on endiselt varustatud põhjaliku märksõnalise sisujuhiga. Kirjandusviited on joone all toodud lühendatult, täisviide paikneb kirjanduse loetelus. Kommentaaris kasutatud õigusaktide lühendite osas on lähtutud Riigi Teatajas käibivast lühendisüsteemist, mistõttu väljaandesse pole lisatud eraldi õigusaktide lühendite loetelu. Säilitasime ka seadustiku muudatusi hõlmava tabeli ning iga paragrahvi juures olevad kehtivusõiendid. Tekst on lõpetatud 15. jaanuari 2021. a seisuga.

2021. a möödub 20 aastat karistusseadustiku vastuvõtmisest. Koos seaduse endaga on kasvanud ja kosunud ka selle kommenteeritud väljaanded. Head kasutamist!

Koostajad
Tartus, 15. jaanuaril 2021


Koostajad
  • Jaan Sootak
  • Priit Pikamäe
Raamatu ilmumisaeg
  • 2021